Közlemények
A gumid kopjon, ne a Hazád!    
Jelenlegi állás - Gój Motoros Egyesület : Média 106 GYŐZELEM - 1 döntetlen (Szanyi Tibor) -  4 vereség
2013. április 12-től Gój Motoros Egyesület : Média 34 GYŐZELEM - 1 döntetlen (Szanyi) - 0 vereség

2013. április 19-én tartott rendkívüli közgyűlésünkön az alábbi döntést hoztuk!
A túráinkon a részvételei lehetőségek a következőek:
1. Azokon a túráinkon, amit csak a tagoknak és motoros barátainknak hirdetünk meg ZÁRTAK!
2. Azokon a túráinkon, amik nyilvánosak, azokra várjuk motoros társainkat, új és leendő barátainkat!

MIT VÁRUNK EL AZOKTÓL, AKI GÓJ MOTOROS TAG KÍVÁN LENNI?!
1. Az alapítói okiratunk elismerése, a vezetőség és a tagság maximális támogatása!
2. Pontosság, fegyelmezettség és a csapatban való motorozás szabályainak betartása!
3. Az írott és az íratlan motoros törvények szigorú betartása!
4. Demokrácia addig van nálunk, amíg döntés meg nem születik,
onnantól mindenki köteles azt betartania, akár tetszik, akár nem!
5. Nincs egyéni akció, nem kedveljük a sértődős személyeket, csak azokat,
akik csapatban tudnak gondolkozni! Erre van a túravezető!
6. Ezen szigorú szabályok a biztonságunk érdekében születtek 1991-ben!
7. Colorunk szent és sérthetetlen számunkra, tehát nem hozhat rá szégyent senki!
8. Zárt alakzatban motorozunk és együtt előzünk és dobban a szívünk a Hazánkért!
Aki úgy érzi, hogy ide szeretne tartozni és elfogadja a fenti elvárásainkat, azok jelentkezhetnek írásban
az imiblues@gojmotorosok.hu e-mail címen, részleteket bővebben talál a www.gojmotorosok.hu
Telefonon pedig az egyesület elnökénél (Mészáros Imre) lehet bővebben érdeklődni
a +36-30-9-41-61-81 számon!

Mint sokan tudjátok, 2006 óta egészen 2013. április 12-ig (ATV székház)
a GÓJ MOTOROS EGYESÜLET felvette az elénk dobott kesztyűt, amit a bal-liberális média vetett elénk,
lejáratásunk céljából. Következetesen és a leghatározottabban a jog eszközeivel elégtételt vettünk rajtuk!
2006 - 2013 közötti állás: 71:4 a javunkra! Ez havonta egy helyreigazítás vagy jogerős bírói ítéletekből áll!
Az első az INDEX volt 2006-ban!! A legtöbb félretájékoztatást a NÉPSZAVA és a KLUB RÁDIÓ
tette velünk szemben, de valamennyi bal-liberális médián végig mentünk!
Jobb oldali média még véletlenül sem hazudott rólunk az elmúlt 7 év alatt! Köszönjük NEKIK!
A jövőben is nagyon ügyelünk arra, hogy a sajtó kellő távolságban legyen tőlünk.
Túráink során csak olyan rendezvényeken veszünk részt, ami az alapítói okiratunkba is bele illik,
ahogy eddig is így volt, csupán még körültekintőbbek leszünk, hogy kinek - kinek a meghívását fogadjuk el!
MINDENKINEK és főleg a SAJTÓ MUNKATÁRSAINAK üzenjük, hogy megbízható forrásból TÁJÉKOZÓDJANAK
és HITELESEN, KORREKTEN TÁJÉKOZTASSÁK olvasóikat - nézőiket!
Budapest, 2013. április 18. Mészáros Imre elnök, Gój Motoros Egyesület Budapest +36-30-9-41-61-81

A GÓJ KIFEJEZÉS MEGHATÁROZÁSA: "Sokan ismerik a nem zsidó értelmű voltaképpen héber szót,
mégis kevesen használják abban a téves tudatban, hogy az valamelyest pejoratív jelentéssel bír.
Mindenekelőtt ezért két félreértést kell előbb tisztáznunk: először azt, hogy ez a szó semmiképpen nem sértő,
s hogy nem is minden nem zsidóra vonatkoztatható. A héber Bibliában ugyanis a gój egyértelműen népet jelent,
sőt Mózes II. könyvében közvetlenül a Tízparancsolat elhangzása előtt Isten egyenesen így szól a zsidókhoz:
Ti pedig legyetek számomra papi birodalom és a szent nép héberül gój kados. A gój csupán a római
elnyomás idején nyerte el mai jelentését. A kereszténység hatalomra jutása és a római birodalom bukása után
a római keresztényekre vonatkozott, akik különféle népekhez tartoztak, ám vallásuk mégis egybefűzte őket.
Egyszóval a hagyományos zsidó szemében a gój csupán a keresztény európait jelenti,
s ugyanakkor mint láthattuk ebben a szóban semmi pejoratív kicsengés, semmi kivetnivaló nincs.
Végül pedig egy kedves zsidó anekdota: Kohn ki tudja miért elhagyja a vallását, ám a következő péntek este
mégis megjelenik a Dohány utcai zsinagógában, és leül a megszokott helyére, Grün mellett. Grün nem érti
a dolgot, és megkérdezi barátját: Ne haragudj, mit keresel Te itt ? Ha jól tudom, a héten kitértél ?
Te jó Isten, egészen elfelejtettem csap a homlokára ijedten Kohn. Mire Grün magától érthetően hozzáteszi:
na látod ilyen buta csak egy gój lehet." (Raj Tamás - rabbi)

A GÓJ MOTOROSOK ESETE A KÉK HALAKKAL:
Az ÉS 2007. 47. számában közölte Kálmán László nyelvész tudományos igényű (nyelvi/logikai) elemzését
a Gój Motorosok (a továbbiakban G. M.) elnevezésről. (Az elemzés valójában egy peres eljáráshoz készült szakvélemény; éppen ezért nem ártott volna az olvasók tudomására hozni a pernek legalább a tárgyát,
hiszen egy szakvéleményt a felperes vagy az alperes mindig valamilyen célból rendel meg;
a bíróság igazságügyi szakértőt rendelhet ki. A szakvélemény adekvát interpretációjához pedig nélkülözhetetlen
a kontextus, jelen esetben a peres eljárás lényegi mozzanatainak ismerete.) Itt és most szeretnék vitába
szállni a szerző mindhárom állításával/következtetésével, amelyeket a szakvélemény
4. része (Összefoglalás) tartalmaz.
1) A G. M. jelzős szerkezet jelentése egyetlen olyan tartalmi mozzanatot sem tartalmaz,
amelyből a hallgató/olvasó arra a következtetésre juthatna, hogy az egyesület alapítói olyan cselekményekben
vesznek részt, amelyekben zsidók nem. A gój és a Motorosok halmazok metszetében olyan individuumok
helyezkednek el, akik ugyan egyszerre gójok és motorosok, potenciális/valóságos cselekményeikre nézve
azonban - a motorozáson kívül - semmiféle információt nem szolgáltatnak a hallgatónak, még a szombaton
történő motorozásra nézve sem, hiszen a nem vallásos zsidók, ha egyébként szoktak motorozni,
szombaton is felpattannak a két - vagy háromkerekűre, sőt a négykerekűre is (quad).
Előítéletes-e a G. M. elnevezés ? Ennek a kérdésnek a megválaszolása képezi írásom súlypontját.
Nem elégedhetünk meg ugyanis a gój szó eredetének ismertetésével, ahogyan ezt K. L. teszi.
Tudjuk, hogy egy szóval sok minden történhet "élete" során, kikophat/eltűnhet a nyelv szókészletéből,
de felvehet új, módosult jelentéseket is. A gój szó jelentése eredetileg 'nemzet, nép', zsidó és idegen egyaránt.
(Ábrahám az Úrtól tudja meg, hogy egy nagy nép - a zsidó nép - ősatyja lesz; a nagy nép: gój gadol.)
A gój szó jelentése szűkül a későbbiekben, most már csak 'idegen nép'. A mai magyar nyelvben,
és ami még fontosabb, a mai magyar társadalmi viszonyok között azonban a gój szó jelentése nem semleges.
Ha zsidó szájából hangzik el, nagyon is pejoratív, lekicsinylő a jelentése, mindenképpen van benne egy elhatárolódó/elhatároló, ha úgy tetszik, kirekesztő "felhang": ők, és nem mi.
De lehet-e ezen csodálkozni, gondoljunk csak a zsidóság évezredes gyötrelmeire!
Ennél sokkal izgalmasabb, ha egy gój nevezi magát gójnak.
(Vannak azért ilyen izgalmas átnevezések, például John F. Kennedy: Ich bin ein Berliner.)
Vajon miért tesz így egy gój? Talán büszkeségből? Nem valószínű, hiszen aki a mai Magyarországon
(és nem csak a mai és nem csak Magyarországon) ismeri ennek a szónak a fenti "felhangját",
aligha büszkélkedik vele. Az egyetlen lehetséges magyarázat, hogy cukkolja/froclizza/cikizi ezzel a zsidókat:
azt gondolod, mondod nekem, hogy gój?, hát akkor halljad tőlem! A gój szó jelentése ma Magyarországon
- zsidó szájából - egyértelműen: 'keresztény', nagyon ritkán: 'keresztény magyar'.
A G. M. elnevezésben a gój szó a 'keresztény' jelentésben opponálódik a zsidó szó jelentésével,
gondoljunk csak arra, hogy az egyesület elnevezése lehetne a következő is: Keresztény (Magyar) Motorosok.
A "vicc" az, hogy ők a zsidók által előítéletesen használt szót használják - mintegy visszaütve a labdát
az ellenfél (?) térfelére... Ezek után: lehet-e egy előítéletes konnotá­ciójú szót nem előítéletesen használni?

2) A fentiek alapján világos, hogy K. L. második állítását/következtetését sem fogadhatjuk el.
Nem beszélhetünk az identitás alapján történő kirekesztésről, legfeljebb különböző identitástudatokról.
A G. M. egyesülete ezzel az elnevezéssel nem rekeszti ki a zsidókat, hanem a gój szó 'keresztény'
jelentésében opponálódik az egyesület tagjainak keresztény identitástudata a zsidó identitástudattal.
(Azért nem a Zsidó Motorosokkal, mert tudtommal nincs ilyen elnevezésű - bejegyzett - szervezet Magyarországon.) 3) A G.M. egyesülete valóban élesen elhatárolódik a zsidó identitástudatúak közösségétől.
Joguk van hozzá. A szervezet honlapján expliciten olvasható, hogy a G.M. szellemisége, sok más érték mellett,
képviseli a keresztény eszmék és értékek megőrzését. (Ilyesmivel a zsidók általában nem foglalkoznak...)
K. L. azonban téved, amikor azt állítja, hogy a G. M. elnevezés tartalmazza azt "az észrevétlenül maradó,
manipulatív állítást, hogy a zsidók kirekesztik a nem zsidókat". A G. M. elnevezésből - ha már egyáltalán kirekesztésről beszélünk - inkább arra lehetne következtetni, hogy a gójok (a keresztények) rekesztik ki
a zsidókat! A másik oldalon: igen, vannak olyan zsidók (Magyarországon is), akik kirekesztik a nem zsidókat,
tehát az "észrevétlenül maradó" állítás nem manipulatív... És hogy ebből az egészből mi a tanulság?
A dolog komolysága mellett az, hogy a G. M. nem kék halak...

Utóirat:
Fenti bírálatomat igyekeztem úgy megfogalmazni, hogy a laikus olvasó számára is fogyasztható legyen.
K. L. szakvéleménye/elemzése azonban tudományos (nyelvi/logikai) szempontból sem helytálló.
a) A G. M. és a kék halak jelzős szerkezetek ábrázolása különbözik a halmazelmélet szemszögéből.
A gójok és a motorosok halmazok metszetében találjuk a gój motorosok-at: G?M:= {GM}.
A kék (színű élőlények) és a halak halmazok metszetében azonban, nem "általában" a kék halak-at találjuk:
K?H:? {KH}, hanem a halaknak (a kék színű halaknak) egy speciális alosztályát.
Az alosztály számosságára nézve lásd például az Európai Unió Tanácsának 2406/96/EK sz. rendeletét
(1996. november 26.) az egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról:
B. Kék halak Fehérhúsú vagy hosszúuszonyú tonhal, kékuszonyú tonhal, nagyszemű tonhal,
kék puha tőkehal (wittling), hering, szardínia, makréla, fattyúmakréla, szardella.
A kék halak jelzős szerkezet ugyanis "le van foglalva" a kék színű halak fenti alosztályának megnevezésére,
de természetesen van egy tágabb jelentése is: 'halak, amelyek kékek'. (Bármilyen kék színű hal, például a
pisztráng, amely jellemzően nem tengeri hal. Ebben az esetben a két halmaz metszetének elemei:= {KH}.)
Ezek után: mely halmazok metszetéből áll elő a fenti, speciális osztályjelentés?
H1:= {tengeri halak}, H2:= {kék színű élőlények}, H3:= {nagy tömegben halászott és a kereskedelemben
értékesített halak}. Beláthatjuk, hogy a kék halak jelzős szerkezet parciális jelentése nem transzparens.
A G. M. jelzős szerkezetnek nincs ilyen parciális értelmezési lehetősége, nem beszélhetünk
mind szűkebb (speciális alosztály), mind tágabb értelemben gój motorosok-ról.
K. L.-nak szerencsésebb példát kellett volna választania a G. M. jelzős szerkezet jelentésének megvilágítására. Például a zsidó cserkészek jelzős szerkezet jelentése a G. M. jelzős szerkezet
jelentéséhez hasonlóan elemezhető.
b) Helytelen a komplementer csoportjelölő kifejezés használata is.
Egy halmaz komplementere vagy kiegészítő halmaza speciális halmazművelet.
A H1 és H2 halmazokra akkor értelmezhető, ha vagy H1 része H2-nek vagy fordítva,
H2 részhalmaza H1-nek. Legyen H2 {1,2,3,x,y,z} és H1 {1,2,3,x}. Ekkor a komplementer halmaz:=
H2 mínusz H1, azaz KOMPL:= {y,z}. Könnyen beláthatjuk, hogy a zsidók halmaza (H1)
nem része a gójok halmazának (H2), és ez megfordítva sem igaz.
(A két halmaznak egy közös eleme sincs.) A komplementer kifejezés használata ráadásul
abban az értelemben is hibás, hogy - a zsidók szemszögéből - az embereket két, egymást "kiegészítő"
csoportra lehetne osztani: vannak a zsidók és a nem zsidók (azaz a gójok). Ismét szeretném leszögezni:
ma Magyarországon a gój szó jelentése 'keresztény', esetleg 'keresztény magyar', vagyis úgy nem zsidó,
hogy keresztény (keresztény magyar). A magyar zsidók soha nem neveznék például a magyarországi romákat
gój-oknak, ugyanígy nem neveznének gój-nak egy hazánkban tartózkodó szunnita diplomatát stb.

Összefoglalásul:
Magyarországon a gój szó a zsidó szónak nem komplementere (és megfordítva), hanem ellentéte.
Dr. habil. Gecső Tamás tanszékvezető egyetemi docens
*** SULYOK KATALIN - SIKLÓS LÁSZLÓ: ELSÜLLYEDT (B)IRODALOM
"Munkahelyemen a szerkesztőségi szobából kilépek a folyosóra, balra indulok.
Úgy tíz méterrel odébb három kollegám beszélget, köztük a főnököm. Észreveszik, hogy közeledem hozzájuk,
ekkor egyikük szól a többiekhez: vigyázz, itt jön egy gój. Kuncognak, én pedig közömbösséget tettetve
elmegyek mellettük. Gój, azaz nem zsidó. Keresztény magyar ember. Vagyis pontosan tudják,
hogy nem tartozom közéjük. És ezt tudatosítják, kinyilvánítják. Olyasmiről beszélhettek, ami nem tartozik
kívülállóra, ami nem baj, dehogy baj. Bármilyen szűkebb közösségben beszélhetnek bizalmas dolgokról.
De miért láttak el engem minősítő jelzővel? Sőt leminősítővel. Gondolom nem kell büszkének lennem,
hogy a szemükben csak egy gój vagyok. Mondhatták volna: itt jön Laci. Hiszen együtt dolgozunk öt-hat éve,
tegeződünk, beszélgetünk, nevetgélünk. Vagy: vigyázz, jön valaki. Ha valaki vagyok, az már rang.
A gój zsigeri, indulati, hangulati, lenéző, precíz fogalmazás. Belső szükségszerűség mondatta ki.
Még azt kell megkérdeznem magamtól: akarták-e, hogy halljam? Üzentek. Fogjam fel üzenetnek.
Ami által megaláznak, lenéznek, kirekesztenek olyan közösségből, amibe nem is tartozom.
Vagy nem akarták, szándéktalanul tették, ám fölényük, a magabiztosságuk tudatában tették,
nekik ezt is szabad mondani. Tegyük fel, három keresztény magyar beszélget a folyosón és jön
egy zsidó kolléga, amint közeledik, egyikük azt mondja: vigyázz itt jön egy zsidó.
Mi történik ezerkilencszáznyolcvanhatban, a történés időpontjában. Ez esetben hiába nincs tanú,
egy zsidó személy jött, azonnal szalad honfitársaihoz, hitsorsaihoz, valamilyen zsidó közösségbe,
jogvédő szervezethez, rabbihoz, Soros-alapítványhoz, rendőrséghez, párttitkárhoz, és telekürtöli Magyarországot,
Nyugat-Európát, hogy itt zsidóznak, ki tudja, milyen összeesküvést szőnek,
ami csakis antiszemita tartalmú lehet, hiszen elhallgattak, amikor közeledett, figyelmeztették egymást.
Aki antiszemita, tudjuk, az náci is, az fasiszta, rasszista, népirtás jár a fejében, gyilkolni is képes.
A folyosón egyelőre három zsidó beszélget, és én mellettük, közömbösséget tettetve, de megalázva,
lehajtott fejjel csendben továbbmegyek. A saját hazámban aláztak meg, ez a szégyen, vagyis a zsidó
identitás ereje, gőgje, tudata sokkal nagyobb az enyémnél. Az előbbi lehet látványos, heccelő, cinikus.
Nekem pedig ezt tűrni kell. Ugyan miért? *** MILYEN A MAGYAR?
STIGMATIZÁLÁS, MINT MEGSEMMISÍTŐ FEGYVER?
Aggódik a nemzetfogyás miatt, szorongással töltik el az ország eladósodását jelző adatok,
nem tetszik neki a multik hazai térfoglalása és az adózás alóli kivonása. Tehát fasiszta!
Felfigyel arra, hogy Pető Iván édesapjának fényképe a Terror Háza Múzeumban a veszedelmes
ávós tisztek tablóján lóg, és kialakítja magában azt a véleményt, hogy Pető Iván ugyan nem tehet
apja viselt dolgairól, de ezzel a szülői háttérrel nem a magyar törvényhozásban kellene más elől
egy széket elfoglalnia. Tehát antiszemita ! Helytelennek tartja, hogy izmos fiatalemberek eleve
nem akarnak dolgozni, ehelyett 10-13 éves lányokat – törvénysértően - teherbe ejtenek,
és a segélyből akarnak az adófizetőket megterhelve élni, ráadásul egy részük megélhetési
bűnözéssel nyugdíjasokat zsarol, ver, gyilkol. Tehát rasszista!
Tetszik neki, hogy olaszok, franciák, németek, spanyolok, britek, svédek, dánok, hollandok, norvégok,
svájciak, osztrákok, görögök a nemzeti zászlójukat lobogtatják, büszkék nemzeti azonosságukra;
szeretné, ha a saját népe is büszke lehetne mibenlétére. Tehát nacionalista!
Állampolgári jogával élve kifejezi elítélő véleményét azzal a főpolgármesterrel szemben,
aki luxusvillát építtetett a horvát tengerparton, ám a pénzzel nem tudott megnyugtatóan elszámolni,
és működése közben megsokszorozódott városában a hajléktalanok száma. Tehát populista!
Szeretné, ha fennállna a közbiztonság, ha az igazságszolgáltatásban nemcsak
a Legfelsőbb Bíróság tartaná magát a jogállamisághoz, ha a politikusok nem hazudnának végig
másfél-két évet - és közben nem csinálnak semmit, semmit –; ha a bűnözők akár a parlamentből is
felelősségre vonásra citáltatnának. Tehát begyepesedett ! Helyesnek tartaná, ha miután egyre többen
szeretnék gyermekeiket egyházi iskolába járatni, az állam átutalná ezeknek az intézményeknek azt a pénzt,
amelyet törvény határoz meg, s amely pénz az államilag elrabolt egyházi javak helyett
– a Szentszékkel kötött megállapodás alapján – az egyházi iskoláknak jár. Tehát klerikális reakciós!
Nem ért egyet azzal, hogy a homoszexuálisok, noha milyenségükre állítólag büszkék,
nem büszkén homoszexuálisnak, hanem egy másik szó mögé elbújva melegnek nevezik magukat,
és ízléstelen, Európához és az elemi humanizmushoz is méltatlan felvonulásokkal
teszik tönkre a városképet. Tehát kirekesztő !
Nem ért egyet azzal, hogy a kultúrpolitika kettős mércével mér, és egyes irányzatokat az adófizetők pénzéből. Krőzusként támogat, más irányzatokat pedig következetesen kirekeszt. Tehát vértolulásos maradi!
Fájlalja, hogy a kormány felelőtlenül költi a pénzt, s az erre figyelmeztető Állami Számvevőszéket
koalíciós politikusokkal szidalmaztatja, az uniós támogatásokat saját holdudvarába önti,
a lakosságot pedig pitiáner adósanyargatással sújtja. Tehát ellensége a demokráciának!
Ízléstelennek tartja, hogy posztkommunisták és ávós csemeték oktatják ki demokráciából
az ünnepnapokon még véres terrorral is megfenyegetett társadalmat. Tehát még az ízlése is csapnivaló! ***

EPILÓGUS
"Sajnálom a döntésedet, pedig azt írod, hogy a célunk közös", mégis... Na itt van a kutya elásva,
a "mégisekben, a csak azértisekben, az értetlenségekben". Egy kis áttekintés Neked és Mindenkinek,
a teljesség igénye nélkül ! 2006. október 23-án a média jóvoltából akaratunk és szándékunk ellenére beemelt minket a közélet színpadára. Egyfelől gondolom a nevünk miatt, másfelől azzal a szándékkal,
hogy rajtunk keresztül igazolják azt a tévhitet, miszerint Magyarországon jelen van a kirekesztés és rasszizmus.
Csendben maradhattunk volna, hiszen minden csoda három napig tart, de mi akkor úgy döntöttünk,
legfőképpen a motoros társadalom miatt is, hogy ezen alaptalan hamis vádakat a lehető legszigorúbban
visszautasítjuk és teszünk is azért, hogy egy kicsit észre térítsük mind a médiát, valamint azokat,
akiknek elemi érdeke, hogy feszültségeket gerjesszen a társadalomban.
Tudtuk, hogy nehéz meló áll majd előttünk. De neki vágtunk. Helyreigazításokat eszközöltünk ki,
bíróságokra jártunk - járunk. (35:0) Azt is javunkra írható szerintem, hogy a megszokottaktól eltérően
(komoly motoros clubok, csapatok, baráti társaságok) a GME nyitott mindenki felé.
Tettük azt azért, hogy ezzel is érzékeltessük, hogy azon értékrendet amit mi képviselünk jó vagy sem,
és amennyiben többeknek megfelel, akár a GME tagságát is elnyerheti. Az elmúlt két év bennünket igazol.
2 és félszerese lett a taglétszám, és akik felvételt nyertek igazolhatják, hogy tartjuk a motoros szabályokat
abban is, hogy nem hipp-hopp lesz valakiből gój motoros. Persze az is igaz, hogy sokak nem feleltek meg
a mi követelményünknek. Ebből számos sértődés, vita és egyéb konfliktusok lettek, de azt kell,
hogy mondjam ez is a javunkra vált, mert még erősebb és összetartóbb lett a CSAPAT,
aminek én a magam részéről nagyon örülök. Az alapítói okiratban foglaltak mellett, úgy gondolom,
hogy erőn felül számos nemzeti ügyben letettük a névjegyünket.
Ahogy másban is, gondolok itt a gyűjtésekre, melyben mi voltunk az elsők a motorosok között.

Elsők voltunk abban is, hogy egy motoros csapat pert nyert a médiával szemben,
vagy közismert személlyel szemben. Valamint abban is, hogy nincs olyan csapat tudtommal,
akinek válaszolt volna egy Köztársasági elnök. És abban is precedenst teremtettünk,
hogy megjelentek egységesen a motorosok egy bírósági tárgyaláson, és végül abban is,
hogy mi szóltunk először vissza a hatalomnak. Igaz ezt az eredményt sok motorosnak is köszönhetjük,
akik mellénk álltak és támogattak, elfogadva a vezetésünket. Miért is mondom, mielőtt valakinek
az-az ötlete támadna, hogy fényezném magunkat? Ugyanis minden cselekedetünket átgondoltuk
és eredmény centrikusság vezetett bennünket, szem előtt tartva a motoros társadalom érdekeit is,
hogy pozitív kép alakuljon ki a motorosokról. Hogy ez milyen sikert ért el, azt mindenki leszűrheti,
ki-ki nézőpontja ill. beállítottsága szerint.
A gumid kopjon, ne a Hazád!

Ötvenhatos szervezetek kitüntetéseit adták át Ötvenhatos szervezetek kitüntetéseit adták át
a nemzeti ünnep alkalmából Budapesten. A pénteki ünnepségen a Pesti srác-díjat
Kubik Anna Kossuth-díjas színművész vette át, a Pongrátz Gergely-érdemérmet pedig
Papcsák Ferenc, a XIV. kerület polgármestere kapta.
A Corvin-közi hős – polgári tagozat kitüntetést Gonda Attilának, a XII. kerületi önkormányzat
művelődési referensének, Tóth Lajosnak, a szervezet informatikusának, Fürst Klárának,
a Szabadságharcos Alapítvány elnökének és Mészáros Imrének, a Gój Motoros Egyesület elnökének ítélték oda.© GÓJ Motoros Egyesület minden jog fenntartva !
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6.0, vagy ennél magasabb verzió számú böngésző ajánlott, 1024x768-as felbontás mellett.

Webtárhely: Zuriel.net